Tytuł projektu: Budynek zeroenergetyczny w konstrukcji modułowej

Nr projektu: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-0004/16

Cel projektu: rozwój technologii budownictwa modułowego w kierunku budownictwa zeroenergetycznego

Beneficjent: Unibep Spółka Akcyjna

Wartość dofinansowania UE: 2.470.653,42 zł

Projekt dotyczy rozwoju technologii budownictwa modułowego w kierunku budownictwa zeroenergetycznego. W ramach projektu planuje się opracowanie i weryfikację w warunkach rzeczywistych prototypu budynku zeroenergetycznego w konstrukcji modułowej.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w fabryce domów UNIHOUSE rozwiązań konstrukcyjnych, które umożliwią produkcję budynków zeroenergetycznych w technologii modułowej. Okres realizacji projektu obejmuje blisko 3 lata (2017-2019).

Projekt wpisuje się w założenia RPOWP 2014-2020 w odniesieniu do I Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, które jako główny nurt planowanej interwencji w ramach osi wskazują kompleksowe działania prorozwojowe, proinnowacyjne i prozatrudnieniowe, wpływające bezpośrednio na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności regionu.

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach